Wedstrijdverslagen
Op woensdag 28 november werd de Algemene Ledenvergadering gehouden. Behalve vaststelling van  de notulen van de vorige vergadering, de goedkeuring van het financiële jaarverslag en de vaststelling van de nieuwe contributiebedragen werd ook een nieuwe bestuurssamenstelling gekozen. 

Dennis Slemmer nam, na een aantal jaar deel uit te hebben gemaakt van het bestuur, afscheid en ontving uit handen van voorzitter Ronald van Lienen een bloemetje en een cadeaubon. Door de (helaas maar weinige) aanwezige verenigingsleden werden in de vergadering Wouter van Lienen en Marianne Op 't Eijnde tot nieuwe bestuursleden gekozen. In de komende periode zal nog bekeken worden wat hun precieze taken zullen worden.

DennisSlemmer